Gpsc guru

GPSC Guru Baba

GPSC Municipal Accounts Officer [ Class 2 ] 2023 question papers

Download GPSC Municipal Accounts Officer Class 2 2023 prelims paper, and answer key

Prelims exam date : 2023-01-01

Download question papers

Municipal Accounts Officer Class-2 2022 - Advertisement no 14/2022-23

Related posts

Accounts Officer [ Class-2 ] 2021 Question papers

GPSC Accounts Officer Class-2 04/2021-22 syllabus, prelim question papers, mains question papers, exam information

Accounts Officer [ Class 2 ] 2022 - papers and syllabus

GPSC Accounts Officer Class-2 2023 question papers

Accounts Officer [ Class-1 ] 2022 - papers and syllabus

GPSC Accounts Officer Class-1 2023 question papers